Ewidencja gruntów i budynków

Foto: Mapa ewidencji gruntów i budynków.

( zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ) Stanowi on jednolity dla kraju zbiór informacji o faktycznym stanie gruntów, budynków i lokali, a także ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych (lub prawnych), które władają tymi gruntami, budynkami, lokalami. Kataster jest systematycznie aktualizowany. Sprawy z zakresu katastru prowadzi właściwe miejscowo starostwo powiatowe, a w miastach na prawach powiatu urząd miejski.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 2, pkt 8) stanowi, że przez pojęcie katastru nieruchomości rozumie się „system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami”.

W tej samej ustawie (art. 53a) czytamy także, że do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości – pojęcie „kataster” oznacza właśnie ewidencję gruntów i budynków.

Kataster będący w fazie budowy oznacza ewidencję gruntów i budynków, którą z czasem zastąpi. Ewidencja gruntów i budynków należy do ewidencji publicznych (usystematyzowanego zbioru danych dotyczących danej dziedziny).

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków służą do:

  • planowania gospodarczego,
  • planowania przestrzennego,
  • wymiaru podatków i świadczeń,
  • oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
  • statystyki publicznej,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • ewidencji gospodarstw rolnych.

Kataster nieruchomości jest elementem państwowego systemu elektronicznych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych. Obok katastru nieruchomości należą do tego systemu m.in. także: państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, państwowy rejestr nazw geograficznych oraz ewidencja miejscowości, ulic i adresów.

Nowoczesna, elektroniczna baza budowana jest w oparciu o modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków, która historycznie rzecz biorąc budowana była w formie dokumentacji papierowej.

Na podstawie: GazetaPrawna.PL, Kataster nieruchomości. Co zawiera i do czego służy?