Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15

Usługa skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów chcących pozyskać materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pozyskanie materiałów z PZGiK zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w szczególności na potrzeby podmiotów publicznych, służb specjalnych, podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu oraz w celach edukacyjnych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem rodzaju obiektów oraz obszaru, dla którego dane mają zostać wydane, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Materiały zostaną wydane Klientowi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Pracownika PODGiK.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
* Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Wymagane dokumenty

* Wniosek o udostępnienie zbiorów danych

Opłaty

Brak opłat

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie obszaru (działki, zakresu przestrzennego) którego dotyczyć będzie składany do urzędu wniosek. Wskazanie obszaru należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazany na geoportalu zakres w kolejnym kroku system wskaże urzędy, do których wniosek powinien być skierowany. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o udostępnienie danych pzgik.

W ramach tej usługi Użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie zbiorów danych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie zadania publicznego dla którego będą udostępniane dane oraz określenie zakresu przestrzennego bądź jednostki ewidencyjnej dla której mają być udostępniane dane.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie i pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku dokonanej przez Pracownika PODGiK, dane zostaną przekazane Klientowi.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku