Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w portalu Centrum Usług Wspólnych udostępnionym w sieci Internet pod adresem https://cuw.mapy.opolskie.pl oraz w Geoportalu zintegrowanym z CUW udostępnionym w sieci Internet pod adresem https://mapy.opolskie.pl.
 2. Centrum Usług Wspólnych jest witryną internetową dla obszaru województwa opolskiego, zapewniającą dostęp do jawnych i powszechnie dostępnych zbiorów danych przestrzennych, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnionych przez inne podmioty publiczne, a także zapewniającą dostęp do usług udostępniania danych przez Usługodawców.
 3. Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ,
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Prezentowane w portalu Centrum Usług Wspólnych mapy oraz opracowania tematyczne mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do czynności urzędowych organów administracji, jak również w sprawie roszczeń wobec Usługodawcy lub innych podmiotów prywatnych i publicznych.
 5. Korzystanie z portalu Centrum Usług Wspólnych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu.

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawcy – Marszałek Województwa Opolskiego i Starostowie Powiatów województwa opolskiego.
 2. Portal CUW – Portal Centrum Usług Wspólnych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.
 3. Geoportal – Geoportal, zintegrowany z Portalem CUW, wykorzystywany w procesie realizacji e-usług.
 4. Administrator – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jako administrujący Portalem CUW.
 5. Usługi, e-usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu CUW oraz Geoportalu.
 6. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z Usług.
 7. Użytkownik – każdy, kto w sposób zgodny z prawem korzysta z Portalu CUW.
 8. Profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 9. Certyfikat kwalifikowany – kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
 10. COMARCH INK – aplikacja umożliwiająca korzystanie z certyfikatu kwalifikowanego do zalogowania do systemu oraz do podpisywania wniosków.

III. Usługodawcy – dane

Lp Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa urzędu Adres- siedziba główna urzędu Adres ePUAP Urzędu (ESP)
1 Województwo Opolskie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14,  45-082 Opole /q877fxtk55/SkrytkaESP
2 Powiat Brzeski Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg /powiatbrzeg/domyslna
3 Powiat Głubczycki Starostwo Powiatowe w Głubczycach   ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce /powiatglubczycki/SkrytkaESP
4 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu   pl. Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle /SPKK/skrytka
5 Powiat Kluczborski Starostwo Powiatowe w Kluczborku   ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork /SP_Kluczbork/Starostwo
6 Powiat Krapkowicki Starostwo Powiatowe w Krapkowicach   ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice /5642ysduxh/SkrytkaESP
7 Powiat Namysłowski Starostwo Powiatowe w Namysłowie   pl.Wolności 12A 46-100 Namysłów                    /icg9251rpb/SkrytkaESP
8 Powiat Nyski Starostwo Powiatowe w Nysie               ul. Piastowska 33 48-300 Nysa /4ql8wx82tb/SkrytkaESP
9 Powiat Oleski Starostwo Powiatowe w Oleśnie   ul. Pieloka 21 46-300 Olesno PowiatOleski/skrytka
10 Powiat Opolski Starostwo  Powiatowe w Opolu   ul. 1 Maja 29 45-068 Opole /Powiat_Opolski/SkrytkaESP
11 Powiat Prudnicki Starostwo Powiatowe w Prudniku   ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik /powiatprudnik/skrytka  
12 Powiat Strzelecki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie   /ja9s07ql6o/SkrytkaESP
13 Miasto Opole Urząd Miasta Opola ul. Rynek 1A
45-015 Opole
/cv1wi4e15q/skrytka

IV. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Usługodawcy świadczą następujące Usługi:

1. Usługi danych przestrzennych dla danych udostępnionych w Geoportalu:

 1. usługa wyszukiwania (CSW) – tj. wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
 2. usługa przeglądania (WMS, WMTS) – co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
 3. usługa pobierania (WFS) – tj. kopiowanie całych zbiorów danych lub ich części.

2. E-usługi składania wniosków do Usługodawców, a w szczególności:

2a. Usługodawca –Marszałek Województwa Opolskiego:

 1. usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla dowolnych potrzeb;
 2. usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb własnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;
 3. usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 4. usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych WZGiK w celu realizacji pracy geodezyjnej;
 5. Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych WZGiK w celu realizacji pracy kartograficznej;
 6. Usługa nieodpłatnego udostępnienia bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla obszaru województwa opolskiego.

2b. Usługodawcy – poszczególni Starostowie Powiatowi województwa opolskiego:

 1. usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej
 2. usługa rejestracji i obsługi wniosków o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
 3. usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 4. usługa rejestracji i obsługi wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 5. usługa udostępnienia informacji o posiadanych gruntach do celów emerytalnych
 6. usługa uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
 7. usługa zgłoszenia i obsługi wniosku o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości
 8. usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 9. usługa rejestracji i udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego
 10. usługa udostępnienia czy dana osoba fizyczna lub prawna figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu
 11. usługa obsługi pracy geodezyjnej na poziomie powiatowym
 12. usługa udostępnienia informacji w zakresie RCN, umożliwiająca uprawnionym osobom zdalny dostęp do danych o transakcjach na rynku nieruchomości na terenie Powiatu

3. Usługę konta usługa świadczona wspólnie przez Usługodawców – w celu realizacji usług u Usługodawców.

V. Warunki świadczenia Usług

 1. Portal CUW udostępnia część swojej funkcjonalności w sposób otwarty i dostępny dla wszystkich bez konieczności logowania. W ramach treści otwartych możliwe jest analizowanie treści na mapie, czytanie artykułów, przeglądanie opisów e-usług i pobieranie próbek e-usług oraz danych nieodpłatnych udostępnianych przez Usługodawców.
 2. Świadczenie usług, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1a i 1b odbywa się bez konieczności logowania. Usługa 1c, poza przypadkiem nieodpłatnego publicznego udostępnienia danych (np. BDOT 10k) , wymaga zalogowania.
 3. Dostęp do Usług, o których mowa w rozdziale IV pkt 1a i 1b jest nieodpłatny. Usługa 1c, poza przypadkiem nieodpłatnego udostępnienia danych, wymaga opłaty przewidzianej przepisami prawa.
 4. W przypadku chęci skorzystania z Usług, o których mowa w rozdziale IV pkt 2, konieczne jest zalogowanie się do Portalu CUW.
 5. W przypadku chęci skorzystania z certyfikatu kwalifikowanego do zakładania konta na CUW oraz podpisywania wniosków wysyłanych do jednostek administracyjnych konieczne jest pobranie oraz instalacja aplikacji COMARCH INK na komputerze użytkownika.
 6. Dostęp do niektórych Usług, o których mowa w rozdziale IV pkt 2, wymaga wykazania praw związanych z wykonywaniem czynności zawodowych np. komornika sądowego, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 7. Część Usług, o których mowa w rozdziale IV pkt. 2 jest świadczona odpłatnie, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 8. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy  możliwość  dokonania  płatności internetowych. Zastrzega się, że z tytułu świadczenia niektórych usług , może być pobierana prowizja, zgodnie z regulaminem operatora płatności.
 9. Dostęp do Usługi, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 jest nieodpłatny. Prowadzenie konta  Użytkownika jest bezpłatne, natomiast opłatom mogą podlegać e-usługi, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 z jakich Usługobiorca może korzystać.
 10. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści zawartych w Portalu CUW, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

VI. Logowanie i rejestracja

 1. Logowanie do Portalu CUW odbywa się przez wbudowany formularz logowania, w którym możliwe jest skorzystanie z konta zarejestrowanego bezpośrednio w Portalu CUW, zalogowanie za pomocą Profilu zaufanego lub Certyfikatem kwalifikowanym .
 2. W przypadku rejestracji konta w Portalu CUW Usługobiorca wypełnia formularz rejestracyjny, w którym musi zadeklarować z jakiego rodzaju konta będzie korzystał: osoby fizycznej czy osoby prawnej.
 3. Osobą prawną, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 4. W formularzu należy wprowadzić nazwę Użytkownika, która będzie pełniła funkcję loginu oraz hasło do logowania, a także adres korespondencyjny i email.
 5. Dla konta osoby fizycznej wymaganymi danymi są: imię, nazwisko i PESEL.
 6. Dla konta osoby prawnej konieczne jest wskazanie typu osoby prawnej, pełną nazwę instytucji i REGON.
 7. Osoby prawne mogą założyć konto jako: geodeta, rzeczoznawca, inwestor/projektant, komornik, inny .
 8. W celu wysłania formularza rejestracji niezbędne jest też zatwierdzenie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Po poprawnym zakończeniu rejestracji konto osoby fizycznej jest aktywne natychmiast i możliwe jest zalogowanie się do Portalu CUW. W przypadku kont osoby prawnej konieczne jest uzyskanie aktywacji przez administratora systemu. W czasie oczekiwania na aktywację konto jest zablokowane i nie ma możliwość zalogowania.
 10. W przypadku konieczności weryfikacji użytkownika przez wybranego Usługodawcę  usługa będzie dostępna po zakończeniu procesu weryfikacji przez Usługodawcę. 

VII. Składanie wniosków

W celu złożenia wniosku w ramach Usług, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 należy się zalogować do Portalu CUW. Logowanie odbywać się może przez konto założone w Portalu CUW, Profilem zaufanym lub Certyfikatem kwalifikowanym. Usługobiorca może posługiwać się wyłącznie własnym profilem zaufania lub własnym certyfikatem kwalifikowanym.

E-usługi, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2, udostępniają formularze wniosków z możliwością określenia rodzaju obiektów i obszaru, dla którego mają być udostępnione dane. W celu złożenia wniosku należy poprawnie uzupełnić odpowiedni formularz wniosku. Obsługa wniosku realizowana jest przez wybranego dostawcę usługi.

Stan realizacji wniosku użytkownik może śledzić po zalogowaniu się do CUW w sekcji Moje sprawy. 

VIII. Dostęp do Usług

Przy zakładaniu konta konieczne jest zdeklarowanie przez Usługobiorcę w jakim charakterze  korzysta z Portalu CUW (rodzaj konta, typ konta). Deklaracja rodzaju i typu konta (typ konta określany jest wyłącznie dla osób prawnych) pozwoli na właściwe dopasowanie oferty do określonego rodzaju Użytkownika, w tym zakresu dostępu do określonych zasobów, zastosowanie właściwych stawek opłat za udostępnienie zasobów lub zakresu danych dostępnych nieodpłatnie. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za błędną deklarację Usługobiorcy.

IX. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Portalu CUW wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script;
  3. konto e-mail (w przypadku korzystania z niektórych podstron np. zasoby forum).
  4. pobranie aplikacji COMARCH INK – w przypadku chęci wykorzystania certyfikatu kwalifikowanego do zakładania konta/logowania/podpisywania wniosków.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu CUW. W szczególności, podczas korzystania z zasobów portalu CUW zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu CUW lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez portal CUW.
 3. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

X. Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

W przypadku konieczności weryfikacji użytkownika przez wybranego Usługodawcę  usługa będzie dostępna po zakończeniu procesu weryfikacji przez Usługodawcę co może wymagać zawarcia odrębnej umowy. 

Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez Portal Informacyjny CUW użytkownik będzie mógł założyć konto w Portalu CUW, zalogować się do Portalu CUW oraz złożyć wniosek o odpowiednią usługę z uiszczeniem opłaty i śledzeniem postępu w realizacji udostępniania potrzebnych materiałów. W celu realizacji powyższego  Usługodawcy  korzystają z Centralnego Katalogu Użytkowników, który jest zlokalizowany w zasobach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawcy zawarli między sobą umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi  określając w niej  warunki  i zasady  współpracy Współadministratorów  przy współadministrowaniu Danymi Osobowymi, przetwarzanymi przez nich w związku z realizacją usług . Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania Danych Osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi oraz opisuje zakres przetwarzanych danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

XII. Reklamacje

Usługobiorca może złożyć reklamację w sprawach dotyczących świadczonych usług. W przypadku potrzeby złożenia reklamacji należy się zwrócić do:

 1. W sprawach usługi konta: cuw-reklamacja@opolskie.pl
 2. W sprawach realizacji usług – wybrany Usługodawca, w szczególności:

  L.p. Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa urzędu Adres- siedziba główna urzędu Adres poczty elektronicznej
  1 Województwo Opolskie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14,  45-082 Opole cuw-reklamacja@opolskie.pl  
  2 Powiat Brzeski Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg cuw-reklamacja@brzeg-powiat.pl  
  3 Powiat Głubczycki Starostwo Powiatowe w Głubczycach   ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce cuw-reklamacje@powiatglubczycki.pl  
  4 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu   pl. Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle cuw-reklamacja@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
  5 Powiat Kluczborski Starostwo Powiatowe w Kluczborku   ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork starostwo@powiatkluczborski.pl  
  6 Powiat Krapkowicki Starostwo Powiatowe w Krapkowicach   ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice CUW-reklamacje@powiatkrapkowicki.pl  
  7 Powiat Namysłowski Starostwo Powiatowe w Namysłowie   pl.Wolności 12A 46-100 Namysłów                    cuw-reklamacja@namyslow.pl  
  8 Powiat Nyski Starostwo Powiatowe w Nysie               ul. Piastowska 33 48-300 Nysa CUW-reklamacja@powiat.nysa.pl  
  9 Powiat Oleski Starostwo Powiatowe w Oleśnie   ul. Pieloka 21 46-300 Olesno CUW-reklamacja@powiatoleski.pl    
  10 Powiat Opolski Starostwo  Powiatowe w Opolu   ul. 1 Maja 29 45-068 Opole cuw-reklamacja@powiatopolski.pl
  11 Powiat Prudnicki Starostwo Powiatowe w Prudniku   ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik CUW-reklamacja@powiatprudnicki.pl  
  12 Powiat Strzelecki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie   cuw-reklamacja@powiatstrzelecki.pl  
  13 Miasto  Opole Urząd Miasta Opola Rynek- Ratusz 45-015 Opole cuw-reklamacja@um.opole.pl    

Reklamacja winna zawierać numer oznaczenia kancelaryjnego sprawy widoczny w ekranie Moje sprawy oraz krótki opis powodu wnoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana bez zbędnej zwłoki drogą mailową lub inną jeśli zostanie wskazana w reklamacji.

XIII. Prawa autorskie

Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe”.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 1 listopada 2020.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej cuw.mapy.opolskie.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do portalu CUW na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z portalem CUW, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
 6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej portalu.