Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wzgik w celu realizacji pracy geodezyjnej

Usługa skierowana jest do Wykonawców prac geodezyjnych. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Geodety, umożliwiającego kompleksową obsługę prac geodezyjnych realizowanych przez Geodetę, począwszy od rejestracji zgłoszenia pracy geodezyjnej.
Usługa umożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem obszaru, dla którego prowadzona ma być praca geodezyjna.
Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, Geodeta generuje i uzgadnia materiały, a następnie dokonuje opłaty. Materiały zostaną wydane po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 27.07.2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Wymagane dokumenty

* Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub Zgłoszenie pracy geodezyjnej – uzupełniające
Formularze zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
* Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.
* Operat geodezyjny.

Informacje o trybie odwoławczym

* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2019 poz. 948).

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 30 dni


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do dedykowanego dla Geodetów modułu – Konto Geodety. Użytkownik, jeśli posiada konto, może zalogować się do Systemu za pomocą loginu i hasła, jeśli nie, powinien złożyć wniosek o założenie konta – w tym przypadku konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika WODGiK.

Po uwierzytelnieniu, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Następnie określa obszar, dla którego prowadzona ma być praca geodezyjna poprzez wskazanie działek ewidencyjnych i wygenerowanie, na ich podstawie, zakresu przestrzennego lub poprzez narysowanie zakresu przestrzennego na mapie.

Po wysłaniu wniosku do Urzędu, następuje automatyczne naliczenie opłaty za zamówienie i wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wtedy też, zostanie udostępniona Klientowi możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty i zarejestrowaniu jej w Systemie, użytkownik ma możliwość wygenerowania niezbędnych do zrealizowania prac materiałów z zasobu WZGiK dotyczących zakresu przestrzennego obejmującego złożony wniosek.Przejdź do kolejnego kroku