Usługa rejestracji i obsługi wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Usługa skierowana jest do pomiotów uprawnionych do uzyskania danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dane te mogą zostać wydane na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów:
a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Usługa umożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem rodzaju obiektów oraz obszaru, dla którego dane mają zostać wydane, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Materiały zostaną wydane Klientowi po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

Informacje o trybie odwoławczym

* Odmowa wydania wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków następuje w decyzji od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie obszaru (działki, zakresu przestrzennego) którego dotyczyć będzie składany do urzędu wniosek. Wskazanie obszaru należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazany na geoportalu zakres w kolejnym kroku system wskaże urzędy, do których wniosek powinien być skierowany. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

Formularz wniosku zgodny jest z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Główne parametry wniosku to wskazanie interesu prawnego oraz określenie przedmiotu wniosku (wybór kartoteki/rejestru oraz rodzaju dokumentu).

Użytkownik zostanie również poproszony o podanie formy przekazania materiału.

Konieczne jest uszczegółowienie wniosku oraz określenie danych identyfikujących obszar objęty wnioskiem. Określenie obszaru objętego wnioskiem jest możliwe poprzez wybór jednostki podziału terytorialnego, godła mapy, zaznaczenie obszaru na mapie lub dodanie do wniosku załącznika określającego ten obszar.

Użytkownik ma także możliwość dodania załączników do wniosku.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie i naliczeniu opłaty, zostanie udostępniona Klientowi możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty, materiały PZGiK zostaną przekazane Użytkownikowi.

Dane zostają udostępnione zamawiającemu zgodnie z wybranym sposobem odbioru materiału.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku