Usługa zgłoszenia i obsługi wniosku o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości.
Dostarczone wraz z wnioskiem dane posłużą do aktualizacji danych związanych z lokalami w budynku. Wynikiem aktualizacji będzie możliwość wydania z bazy ewidencji gruntów i budynków kartoteki lokalu.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o samodzielności lokali, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną stanowiącą integralną część zaświadczenia.
* Rysunki rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji budynku w skali 1: 100 lub 1:200, na których przedstawione są:
a) ściany zewnętrzne kondygnacji i ściany poszczególnych izb oraz wymiary tych ścian
b) granice i numery poszczególnych samodzielnych lokali oraz granice i oznaczenia poszczególnych pomieszczeń przynależnych do lokali, jeżeli pomieszczenia te znajdują się wewnątrz budynku,
c) otwory okienne i drzwiowe w budynku. Tylko w przypadku, jeżeli dokumentacja inwentaryzacyjna, o której mowa w pkt 1 ich nie zawiera.
* Wykaz samodzielnych lokali w budynku zawierający następujące informacje:
a) numer ewidencyjny budynku,
b) numer ewidencyjny lokalu,
c) kondygnacja, na której znajduje się lokal (piwnica, suterena, I piętro, II piętro itd.),
d) podstawowa funkcja lokalu (mieszkalny, niemieszkalny),
e) liczba izb wchodzących w skład lokalu,
f)pole powierzchni użytkowej lokalu,
g) informacja, czy lokal jest odrębną nieruchomością, czy też jest częścią składową nieruchomości gruntowej,
h) numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu , jeżeli jest on odrębną nieruchomością,
i)oznaczenie pomieszczeń przynależnych do lokalu, ich podstawowe funkcje użytkowe (piwnica, garaż, miejsce postojowe w wielostanowiskowych garażach, strych, komórka, inne) oraz powierzchnia użytkowa,
j) łączne pole powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczeń przynależnych do lokalu,
k) łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich samodzielnych lokali w budynku i pomieszczeń przynależnych do tych lokali.
* Dla pomieszczeń przynależnych znajdujących się na zewnątrz budynku – kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej zawierającej oznaczenia i granice tych pomieszczeń.

Informacje o trybie odwoławczym

Nie dotyczy

Opłaty

Brak opłat

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 30 dni


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie działki ewidencyjnej, na której położony jest budynek w którym będzie ujawniany samodzielny lokal niestanowiący odrębnej własności.  Wskazanie działki należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazaną na geoportalu działkę ewidencyjną w kolejnym kroku system wskaże urząd, do którego wniosek powinien być skierowany. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

Formularz wniosku został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Główne parametry wniosku to określenie danych identyfikujących wnioskodawcę, dołączenie dokumentów stanowiących podstawę zmian w postaci załączników, a także określenie danych identyfikujących nieruchomość.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku