Usługa uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Usługa skierowana jest do Wykonawców prac geodezyjnych bądź klientów indywidualnych. Umożliwia złożenie wniosku o uwierzytelnienie dokumentów będących wynikiem pracy geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku ze zmianą przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego – ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, z usługi będzie można korzystać wyłącznie do 31.12.2020 r. tylko dla opracowań geodezyjnych, które wpłynęły do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 31.07.2020 r.

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uwierzytelnienie dokumentów poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z dołączeniem dokumentu do uwierzytelnienia w postaci załącznika, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Materiały zostaną wydane Klientowi po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

Wymagane dokumenty

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych.

Informacje o trybie odwoławczym

* W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi Użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (jeśli je posiada) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub Certyfikatu kwalifikowanego).

Po uwierzytelnieniu, Użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o uwierzytelnienie dokumentów.

Główne parametry wniosku to określenie danych identyfikujących wnioskodawcę oraz przekazanie dokumentów do uwierzytelnienia w postaci załącznika wraz z informacjami o dokumentach, których dotyczy wniosek.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, dokumentacja przedłożona do uwierzytelnienia zostanie zweryfikowana przez Pracownika PODGiK. Następnie naliczona zostanie opłata, Klient otrzyma możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty, materiały PZGiK zostaną przekazane Użytkownikowi.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku