Usługa udostępnienia informacji w zakresie RCN, umożliwiająca uprawnionym osobom zdalny dostęp do danych o transakcjach na rynku nieruchomości na terenie Powiatu

Usługa przeznaczona jest dla rzeczoznawców majątkowych. Realizowana jest poprzez dedykowane konto rzeczoznawcy na poziomie danego powiatu województwa opolskiego. Usługa umożliwi dostęp do danych o transakcjach, w tym możliwość przeglądania aktów notarialnych.
Uwaga: przeglądanie aktów notarialnych dostępne jest tylko w powiatach, które udostępniają skany dokumentów w postaci usługi.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
*Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy RCN.

Informacje o trybie odwoławczym

* Odmowa udostępnienia informacji w zakresie RCN następuje w decyzji, od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2019 poz. 948).

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie. Dla tego typu konta konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika właściwego PODGiK.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie obszaru (obręb jednostka ewidencyjna, dowolny obszar) którego dotyczyć będzie składany do urzędu wniosek. Wskazanie obszaru należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazany na geoportalu zakres w kolejnym kroku system wskaże urzędy, do których wniosek powinien być skierowany.

Rzeczoznawca ma możliwość dostępu do danych o transakcjach na rynku nieruchomości danego powiatu poprzez funkcjonalności konta rzeczoznawcy w danym powiecie. 

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku