Usługa udostępnienia informacji o posiadanych gruntach do celów emerytalnych

Usługa skierowana jest do podmiotów chcących uzyskać zaświadczenie stwierdzające posiadanie gruntów rolnych, potrzebne do celów emerytalno – rentowych. Na wniosek, wydawane jest zaświadczenie na podstawie rejestrów ewidencji gruntów i dostarczonych dokumentów własności.

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie informacji o posiadanych gruntach poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Po pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku, zostanie on przyjęty do realizacji. Zaświadczenie zostanie wydane Klientowi po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o posiadanych gruntach do celów emerytalnych.

Informacje o trybie odwoławczym

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opłaty

* W przypadku, gdy udostępnienie informacji potrzebne jest do przedłożenia w ZUS/KRUS, celem ustalenia praw emerytalno-rentowych, wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust.1 ppkt 1b ustawy o opłacie skarbowej

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi Użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (jeśli je posiada) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub Certyfikatu kwalifikowanego).

Po uwierzytelnieniu, Użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o udostępnienie informacji o posiadanych gruntach do celów emerytalnych.

Główne parametry wniosku to określenie danych identyfikujących wnioskodawcę, dołączenie dokumentów do wniosku w postaci załączników, a także określenie obszaru, dla którego mają być wydane dane.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, przygotowaniu danych zaświadczenie zostanie przekazane Użytkownikowi.

Dane zostają udostępnione zamawiającemu zgodnie z wybranym sposobem odbioru materiału.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku