Usługa udostępnienia czy dana osoba fizyczna lub prawna figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu

Usługa przeznaczona jest dla komorników sądowych. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Komornika na poziomie każdego z powiatów województwa opolskiego. Usługa umożliwia wykonywanie tzw. zapytań komorniczych, w wyniku których komornik otrzymuje informację zwrotną weryfikującą istnienie w zapisach bazy ewidencji gruntów i budynków podmiotów, których dotyczyło zapytanie.
W wyniku zapytania możliwe jest wygenerowanie raportu z informacjami potwierdzającymi, czy szukany podmiot figuruje w bazie ewidencji gruntów i budynków, czy też nie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Wymagane dokumenty

Dane umożliwiające wykonanie zapytania komorniczego.

Opłaty

Brak opłat

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Usługa świadczona w sposób ciągły.


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do dedykowanego dla Komorników modułu – Konto Komornika. Użytkownik, jeśli posiada konto, może zalogować się do Systemu za pomocą loginu i hasła, jeśli nie, powinien złożyć wniosek o założenie konta – w tym przypadku konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika PODGiK.

Po uwierzytelnieniu, Użytkownik ma możliwość wykonania tzw. zapytania komorniczego, w wyniku k†órego użytkownik otrzyma informację zwrotną potwierdzającą istnienie bądź nie szukanego podmiotu w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Wykonanie zapytania komorniczego wiąże się z wypełnieniem elektronicznego formularza danych związanych z podmiotem. Zestaw minimalnych danych niezbędnych do wyszukania podmiotu w bazie będzie uzależniony od rodzaju podmiotu (osoba fizyczna bądź instytucja).

Wynikiem wyszukiwania jest zawsze informacja potwierdzająca istnienie bądź nie podmiotu w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Użytkownik po zapoznaniu się z wynikami wyszukania może zakończyć działanie aplikacji poprzez wyjście z okna usługi lub wygenerować potwierdzenie z wynikami wyszukania.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku