Usługa rejestracji i udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego

Usługa skierowana jest do Komorników. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Komornika, umożliwiającego wykonanie zapytania komorniczego, w ramach którego istnieje możliwość wyszukiwania informacji o podmiotach ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku ich odnalezienia aplikacja umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie informacji z EGiB w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Komornik, po wypełnieniu elektronicznego formularza zapytania komorniczego wraz z określeniem minimalnych wartości wymaganych (m.in. PESEL/NIP), otrzyma informacje o istnieniu danego podmiotu w ewidencji gruntów i budynków w postaci raportu w oknie aplikacji.
Dla wyszukanych podmiotów usługa umożliwia Komornikowi złożenie wniosku o udostępnienie informacji z bazy EGiB poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i wysłanie do Urzędu.
Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, Komornik dokonuje opłaty wykorzystując płatności internetowe. Materiały zostaną wydane po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
* Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Wymagane dokumenty

* Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB.
* W przypadku uzyskania danych osobowych wniosek powinien zawierać podstawę prawna upoważniającą do ich pozyskania lub wiarygodne uzasadnienie potrzeby ich pozyskania.

Informacje o trybie odwoławczym

* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja, od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2019 poz. 948).

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do dedykowanego dla komorników modułu – Konto Komornika. Komornik, jeśli posiada konto, może zalogować się do aplikacji za pomocą loginu i hasła, jeśli nie, powinien złożyć wniosek o założenie konta – w tym przypadku konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika PODGiK.

Po uwierzytelnieniu, komornik ma możliwość wykonania zapytania komorniczego wyszukującego osoby fizyczne lub instytucje figurujące w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

W tym celu, komornik wypełnia elektroniczny formularz zapytania wraz z określeniem minimalnych wartości wymaganych. W przypadku osób fizycznych jest to m.in. imię, nazwisko, PESEL. W przypadku instytucji jest to m.in. nazwa, NIP.

W oparciu o wypełniona na formularzu dane aplikacja wyszukuje w bazie powiatu województwa opolskiego informacji na temat występowania podmiotu z uwzględnieniem wpisów historycznych.
Niezależnie od wyniku wyszukania system zwróci informację w postaci komunikatu . Jeżeli szukany podmiot występuje w bazie ewidencji gruntów i budynków zostanie on wyświetlony w oknie raportu.

Komornik po zapoznaniu się z wynikami wyszukania ma możliwość wygenerowania wniosku o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wniosku.

Po przekierowaniu do odpowiedniego formularza, komornik będzie mógł określić podstawowe parametry wniosku m.in. formę przekazania dokumentów. W kolejnym kroku Komornik wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie i naliczeniu opłaty (jeśli dotyczy), zostanie udostępniona komornikowi możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty, materiały PZGiK zostaną przekazane Użytkownikowi. W przypadku wniosków nieodpłatnych – zamawiane materiały zostaną przekazane po ich wygenerowaniu przez pracownika PODGiK. Dane zostaną udostępnione komornikowi zgodnie z wybranym sposobem odbioru materiału.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku