Usługa obsługi pracy geodezyjnej na poziomie powiatowym

Usługa skierowana jest do Wykonawców prac geodezyjnych. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Geodety, umożliwiającego kompleksową obsługę prac geodezyjnych realizowanych przez Geodetę, począwszy od rejestracji zgłoszenia pracy geodezyjnej.
Usługa umożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem obszaru, dla którego prowadzona ma być praca geodezyjna.
Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, Geodeta generuje i uzgadnia materiały, a następnie dokonuje opłaty. Materiały zostaną wydane po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 27.07.2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Wymagane dokumenty

* Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub Zgłoszenie pracy geodezyjnej – uzupełniające
Formularze zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
* Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.
* Operat geodezyjny.

Informacje o trybie odwoławczym

* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2019 poz. 948).

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 30 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie. Dla tego typu konta konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika właściwego PODGiK.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie obszaru (działki, zakresu przestrzennego) którego dotyczyć będzie składany do urzędu wniosek. Wskazanie obszaru należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazany na geoportalu zakres w kolejnym kroku system wskaże urzędy, do których wniosek powinien być skierowany.

Po wysłaniu wniosku do Urzędu, następuje automatyczne naliczenie opłaty za zamówienie i wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wtedy też, zostanie udostępniona Klientowi możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty i zarejestrowaniu jej w Systemie, użytkownik ma możliwość wygenerowania niezbędnych do zrealizowania prac materiałów z zasobu PZGiK dotyczących zakresu przestrzennego obejmującego złożony wniosek.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku