Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Usługa skierowana jest do podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizujących zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
Usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pozyskanie zbioru danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej udostępnianych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem rodzaju obiektów oraz obszaru, dla którego dane mają zostać wydane, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Materiały zostaną wydane Klientowi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Pracownika WODGiK.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
* Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (zgodny z wzorem będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Informacje o trybie odwoławczym

Nie dotyczy

Opłaty

Brak opłat

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 14 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie.

Logowanie do systemu może nastąpić przed składaniem wniosku bądź dopiero po wybraniu materiałów do koszyka.  Po wybraniu usługi w kolejnym kroku użytkownik zostaje przeniesiony na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wybranie zamawianych materiałów.
W tym celu należy rozwinąć legendę mapy z prawej strony i wybrać właściwe kategorie udostępnianych danych. Dodawanie konkretnych materiałów możliwe jest poprzez użycie funkcji dodaj do koszyka. W kolejnym kroku użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego formularza wniosku.

Formularz wniosku zgodny jest z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wnioskodawca będący organem administracji publicznej lub podmiotem, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania publicznego, może wnioskować o dane objęte infrastrukturą danych przestrzennych.

We wniosku Użytkownik musi wskazać cel publiczny, przy realizacji którego niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie. Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego.

Dodatkowo Użytkownik zostanie poproszony o określenie działek ewidencyjnych objętych wnioskiem poprzez podanie ich danych ewidencyjnych, adresowych lub narysowanie obszaru na mapie. Użytkownik ma także możliwość dodania załączników do wniosku.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie i pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku dokonanej przez Pracownika WODGiK, materiały WZGiK zostaną przekazane Klientowi.

Dane zostają udostępnione zamawiającemu zgodnie z wybranym sposobem odbioru materiału.Przejdź do kolejnego kroku