Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb własnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci internet

Usługa skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów chcących pozyskać materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Usługa umożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem rodzaju obiektów oraz obszaru, dla którego dane mają zostać wydane, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Materiały zostaną wydane Klientowi po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymagane dokumenty

* Wniosek o udostępnienie zbiorów danych.

Informacje o trybie odwoławczym

* Odmowa udostępnienia danych z WZGiK następuje w drodze decyzji, od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie.

Logowanie do systemu może nastąpić przed składaniem wniosku bądź dopiero po wybraniu materiałów do koszyka.  Po wybraniu usługi w kolejnym kroku użytkownik zostaje przeniesiony na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wybranie zamawianych materiałów. W tym celu należy rozwinąć legendę mapy z prawej strony i wybrać właściwe kategorie udostępnianych danych. Dodawanie konkretnych godeł oraz postaci materiałów możliwe jest poprzez tzw. raport warstwy w legendzie oraz funkcje dodawania do koszyka. W kolejnym kroku użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego formularza wniosku.

Formularz wniosku zgodny jest z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

W ramach tej usługi Użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie:

  • – Standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • – Kartograficznych opracowań tematycznych oraz niestandardowych opracowań topograficznych.
  • – Innych materiałów.
  • Użytkownik zostanie również poproszony o określenie zakresu uprawnień (m.in. możliwość oznaczenia, ze materiał wykorzystany będzie na cele edukacyjne, naukowe lub dla potrzeb służb specjalnych), a także o podanie formy przekazania materiału.

Konieczne jest uszczegółowienie wniosku oraz określenie danych identyfikujących obszar objęty wnioskiem. Określenie obszaru objętego wnioskiem jest możliwe poprzez wybór jednostki podziału terytorialnego, godła mapy, zaznaczenie obszaru na mapie lub dodanie do wniosku załącznika określającego ten obszar.

Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie i pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku, dokonanej przez Pracownika WODGiK, materiały WZGiK zostaną przekazane Klientowi.

Dane zostają udostępnione zamawiającemu zgodnie z wybranym sposobem odbioru materiału.Przejdź do kolejnego kroku