Usługa rejestracji i obsługi wniosków o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Usługa skierowana jest do podmiotów objętych obowiązkiem zgłoszenia wszelkich zmian danych w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne obowiązkiem tym objęci są właściciele/ użytkownicy wieczyści/ władający gruntami, budynkami lub lokalami, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części.

Wymienione podmioty obowiązane są zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian

Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z dołączeniem dokumentu potwierdzającego zaistniałe zmiany w postaci załącznika, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Po pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku, zostanie on przyjęty do realizacji.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – PGiK

Informacje o trybie odwoławczym

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencyjnej odbywa się w drodze decyzji. Od orzeczenia służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty

Brak opłat

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 30 dni


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie działki bądź działek ewidencyjnych, których dotyczyć będzie składany do urzędu wniosek. Wskazanie działek należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazane na geoportalu działki ewidencyjne w kolejnym kroku system wskaże urzędy, do których wniosek powinien być skierowany. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, zostanie on zweryfikowany przez pracownika PODGiK.

Po pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku, zostanie on przyjęty do realizacji.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku