Usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Przeznaczona jest dla projektantów bądź inwestorów, osób związanych z procesem inwestycyjnym.
Wniosek ten wysyłany jest do właściwego urzędu, gdzie następuje jego realizacja. Uwzględnienie wniosku w procesie uzgadniania, który odbywa się na tzw. naradach koordynacyjnych – będzie wymagać od wnioskodawcy jego opłacenia.
Wnioskodawca otrzyma powiadomienie o terminie narody koordynacyjnej. Po jej zakończeniu – będzie miał dostęp do odpisu z protokołu oraz dokumentacji będącej przedmiotem uzgadniania wraz z klauzulami wynikającymi z przepisów prawa.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Informacje o trybie odwoławczym

* W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2019 poz. 948).

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 30 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do systemu. W przypadku braku konta należy złożyć wniosek o jego założenie. Dla tego typu konta konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika właściwego PODGiK.

Po zalogowaniu do systemy użytkownik zostanie przekierowany na geoportal, na którym przed złożeniem wniosku konieczne jest wskazanie obszaru (działki, zakresu przestrzennego) którego dotyczyć będzie składany do urzędu wniosek. Wskazanie obszaru należy wykonać przy użyciu narzędzi z górnej listwy narzędziowej. W oparciu o wskazany na geoportalu zakres w kolejnym kroku system wskaże urzędy, do których wniosek powinien być skierowany. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej.

Załącznikami wniosku będą: dokumentacja projektowa oraz ewentualnie inne pliki niezbędne podczas procesu uzgadniania.

Po zarejestrowaniu wniosku w PODGiK zostanie naliczona opłata za uzgodnienie a Użytkownik otrzyma możliwość dokonania płatności internetowej w oparciu o wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty. Dokonanie opłaty za uzgodnienie wniosek zostanie skierowany na naradę, której termin zostanie wysłany w postaci powiadomienia do wnioskodawcy.

Po zakończeniu narady koordynacyjnej wnioskodawca będzie miał dostęp do odpisu z protokołu oraz dokumentacji będącej przedmiotem uzgadniania.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku