Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Usługa skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów chcących pozyskać materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Usługa umożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem rodzaju obiektów oraz obszaru, dla którego dane mają zostać wydane, a następnie wysłanie wniosku do Urzędu. Materiały zostaną wydane Klientowi po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Wymagane dokumenty

* Wniosek o udostępnienie zbiorów danych.
* W przypadku uzyskania danych osobowych wniosek powinien zawierać podstawę prawna upoważniającą do ich pozyskania lub wiarygodne uzasadnienie potrzeby ich pozyskania.

Informacje o trybie odwoławczym

* Odmowa udostępnienia danych z PZGiK następuje w drodze decyzji, od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
* W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja od której strona może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opłaty

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2019 poz. 948).

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 7 dni


Próbki

Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi Użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (jeśli je posiada) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub Certyfikatu kwalifikowanego).

Po uwierzytelnieniu, Użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku o udostępnienie materiałów PZGiK.

Formularz wniosku zgodny jest z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

W ramach tej usługi Użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie:

  • – Zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
  • – Rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
  • – Mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.
  • – Rejestru cen nieruchomości.
    – Bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
  • – Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)
  • – Innych Materiałów

Użytkownik zostanie również poproszony o określenie zakresu uprawnień (m.in. możliwość oznaczenia, że materiał wykorzystany będzie dla potrzeb związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą), a także o podanie formy przekazania materiału.

Konieczne jest uszczegółowienie wniosku oraz określenie danych identyfikujących obszar objęty wnioskiem. Określenie obszaru objętego wnioskiem jest możliwe poprzez wybór jednostki podziału terytorialnego, godła mapy, zaznaczenie obszaru na mapie lub dodanie do wniosku załącznika określającego ten obszar.

W kolejnym kroku Klient podpisuje wniosek przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie i naliczeniu opłaty, zostanie udostępniona Klientowi możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty, materiały PZGiK zostaną przekazane Użytkownikowi.

Dane zostają udostępnione zamawiającemu zgodnie z wybranym sposobem odbioru materiału.

Usługa może być również zrealizowana poprzez portal jednostki samorządowej. Adresy dostępnych usług znajdziesz w zakładce JEDNOSTKI.Przejdź do kolejnego kroku